[ REPLACE ME ]

Giriş yapmadınız. (Giriş)
HİPNOZ DERNEĞİ atla

HİPNOZ DERNEĞİ

Hipnoz Derneği

© hipnozdernegi.org.tr, Hipnoz Derneği'nin resmi web sitesidir.
Giriş atlaAna Menü atlaSon Haberler atla

Son Haberler

 • 23 Şub, 00:00
  admin admin
  Hipnoz Derneği Nedir ve Kimler Kurdu? devamı...
 • 13 Oca, 20:27
  admin admin
  13. Dönem Hipnoz Eğitimi 17-18 Kasım 2018 devamı...
 • 8 Kas, 15:25
  admin admin
  Hipnoz Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet devamı...
 • 25 Eki, 17:36
  admin admin
  HİPNOZ DERNEĞİ III. Olağan Genel Kurul Duyurusu devamı...
EĞİTİMLERİ VE KONGRELER

Açılan Dersler

Bu kategoride ders yoktur


Hipnoz Derneği Haberleri

Hipnoz Derneği Logosu
Hipnoz Derneği Nedir ve Kimler Kurdu?
yazan admin admin - 23 Şubat 2018, Cuma, 00:00
 

HİPNOZ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Madde 1- Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açılması

Derneğin Adı: “Hipnoz Derneği” dir. Merkezi Darıca/Kocaeli'dedir. Türkiye'nin illerinde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir.

Madde 2- Derneğin Amacı

a) Türkiye genelinde Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların psikoterapi ve hipnoterapi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hipnoterapi konusunda gelişme hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hipnoterapi uzmanlarının birliğini sağlamak.

b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Meslek Odaları benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c) Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların arasındaki ve/veya Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanlar-danışan arasındaki ilişkileri ve hipnoterapist ve danışan hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için yasalar nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde hipnoterapi alanında danışan haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d) Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak kabul edilen mesleklerde çalışanların hipnoterapi konusundaki uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e) Hipnoterapi uzmanı olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

f) Ülke genelinde ruh sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması hususunda hipnoterapi çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

g) Toplumu hipnoterapi ve hipnoterapi uzmanları konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

h) Hipnoterapi alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

i) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

Madde 3- Derneğin Çalışmaları

Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Yasalar nezdinde gerekli kurumlarda derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b) Hipnoterapi alanındaki etik kuralların, ruh sağlığı profesyoneli yetiştiren eğitim kurumlarında hipnoterapi öğretim programının, hipnoterapi eğitimi ve hipnoterapi eğitimi sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.

f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak

g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

i) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Madde 4- Uluslararası Derneklere Üyelik ve Yurtdışından Yardım Alınması

a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.

b) Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Madde 5- Derneğe Üyelik

Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I - Asıl üyelik:

Derneğe yalnızca;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Tıp Hekimleri, Diş Hekimleri, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Psikiyatri Hemşireleri, adı geçen meslek alanlarının lisans eğitimini almadıkları halde, bu meslek alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar ve bu alanların lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve ilgili yasal kurumlar tarafından Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak tanımlanan yeni meslek dalları da derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz, asıl üye olabilirler.

II- Onursal Üyelik:

a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 6- Üyelik Koşulları

Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I- Asıl Üyelik

a) Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren bir üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu'na başvururlar.

b) Şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

c) Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu'nca, 4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.

d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu uygun gördüğü şubeye aktarır. Üyelik başvurusu bu şube tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5'inin ya da Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

Madde 7– Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, bağlı olduğu şube yönetim kuruluna başvurarak üyelikten ayrılır.

II- Üyeliğin kendiliğinden düşmesi: Üyelik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle, (öğrencilikten ayrılma gibi). Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da durumları öğrenildiğinde ve öğrenci oldukları kurumlarından alınacak resmi bir yazıyla gerçekliği saptandığında üyeliğinin düşürülme işlemi kayıtlı olduğu şube yönetim kurulu tarafından resen yapılır ve yapılan işlem Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu şekilde üyeliği düşürülenlerde, soruşturma kuralları uygulanmaz ve Merkez Genel Kurul kararı koşulu aranmaz.

III-Üyelikten çıkarılma

a) Üyelikten çıkarılma koşulları:

b) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği Merkez Onur Kurulu’nca ya da ilgili Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler bağlı oldukları Şube ya da Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

c) Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.

d) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

Madde 8- Üyelik hakları

a) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

b) Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

c) Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.

d) Onursal üyeler dışında her üyenin şube ve merkez genel kurullarında bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

e) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

f) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Madde 9- Üyelik Yükümlülükleri

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a) Her üye, üyelik kabul tarihinden itibaren aylık üyelik ödentisini ödemekle yükümlüdür.

b) Aylık üyelik ödentisi 5 (beş) TL’dir.

c) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

d) Ödentiler Şube Yönetim Kurulu'nca toplanır. Şubeler topladıkları ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu'na göndermekle yükümlüdürler. Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilecek üyelik ödentileri oranı Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte birini geçemez.

e) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Madde 10- Derneğin Kurucu Üyeleri

Hipnoz Derneği’nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk beş kişi ilk Merkez Genel Kurulu'na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR

Madde 11- Derneğin Zorunlu Organları

Derneğin zorunlu organları, Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur. Bu zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez. Derneğin zorunlu organları şunlardır:

I- Merkez Organları:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

II- Şube Organları:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 12- Derneğin Diğer Organları

Derneğin aşağıdaki organları, derneğin zorunlu organlarının görev ve yetkisi dışında kalan ve bu tüzükte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

a) Merkez Onur Kurulu

b) Merkez Eşgüdüm Kurulu

c) Hipnoterapi Yeterlik Kurulu

d) Hipnoterapi Eğitim ve Toplantılar Eşgüdüm Kurulu

e) Hipnoterapi Kursiyer Takip Komitesi

Madde 13- Merkez Genel Kurulu:

Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu asıl üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulu eski Genel Başkanları

b) Üye sayısı 20'ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20'den fazla olan şubelerden üye sayısının 10'a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu'nca değiştirilebilir.

Madde 14- Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

a) Olağan Merkez Genel Kurulu, 3 yılda bir Aralık ayında yapılır.

b) Merkez Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Ayrıca Merkez Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Madde 15- Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı

a) Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.

c) Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu'nu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

d) Olağanüstü Genel Kurul'da, Genel Kurulu'nu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulu'nu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurulu'nda seçilmiş delegeleri yer alır.

e) Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Merkez Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir.

f) Yönetim kurulunun isteğe bağlı olarak Her yıl Aralık ayında genel kurul yapılabilir. Ancak 3 Yılda bir Aralık ayında olağan genel kurul yapılıp, organlar seçilmesi gerekmektedir.

Madde 16- Merkez Genel Kurulu'nun Toplantıya Çağrılması

a) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Merkez Genel Kurulu üyelerine yazıyla bildirilerek toplantıya çağrılır.

b) Olağan veya olağanüstü Merkez Genel Kurullarının yapılacağı il Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek merkezi dışında bir ilde yapılmasına karar verildiğinde derneğin düzenlediği bilimsel toplantılarla birlikte yapılması gözetilir.

c)

Hipnoz Derneği Logosu
13. Dönem Hipnoz Eğitimi 17-18 Kasım 2018
yazan admin admin - 13 Ocak 2018, Cumartesi, 20:27
 

Bu eğitim, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir eğitim değildir. Sadece hipnoz hakkında bilgi ve beceri edinme eğitimidir!

13. Dönem Hipnoz Eğitimi

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ

13. Dönem Eğitim Grubu

EĞİTMENLER

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

ve Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

Eğitim süreci içinde, uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve vaka video kayıtları destek eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

H E D E F G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

Lisans eğitimi farklı olupta bu eğitime başvurmak isteyenler; Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

K A T I L I M C I S A Y I S I

35-50 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

4 ay, 8 gün

Toplam 96 saat

E Ğ İ T M E N L E R

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ve

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

E Ğ İ T İ M M A T E R Y A L İ

 • Katılımcı Bilgi notları
 • Hipnoz 1. cilt
 • Hipnoz 2.Cilt
 • Cinsel Problemlerde Hipnoterapi
 • Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi
 • Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Hipnoz Eğitim Konferansları
 • Otohipnoz Ses Kaydı
 • Otohipnoz Çöp İmha Ses Kaydı

K A T I L I M Ü C R E T İ

Kaydınızın sisteme alınabilmesi için 162 TL olan Ön Kayıt Ücretini ödemeniz gerekmektedir.

15 gün öncesi yapılacak kayıt iptallerinde ÖN KAYIT ÜCRETİ iade edilecektir.

Kredi Kartı ile Ön Kayıt Ücretini ödemek için tıklayınız.

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına "13. DHE Kayıt Ücreti" yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Toplam Eğitim Bedeli 4.320 TL’dir.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyeleri için toplam 3.888 TL’dir.

Not: Eğitim Paket olarak uygulanır.

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyesi Olanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği Üyesi Olmayanlar için Kredi Kartı ile Ödeme

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

E Ğ İ T İ M T A R İ H L E R İ

17 - 18 Kasım 2018

22 - 23 Aralık 2018

19 - 20 Ocak 2019

16 - 17 Şubat 2019

Saat: 08.00-20.00 arası

S E R T İ F İ K A S Y O N

1. Katılımcılara eğitim sonunda “Psikoterapi Enstitüsü” tarafından katılım belgesi verilecek olup, uygulama becerisi gösterip sınavda başarı gösterenler başarı belgesi verilecektir.

2. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

3. Sorular, sınav öncesinde verilen soru bankasından seçilecektir.

4. Uygulama sınavı, eğitim sürecinde veya isteyenlere gönderecekleri vakaların görsel kayıt materyali üzerinden yapılacaktır.

5. Sınav ve uygulama geçiş notu 85’tir.

6. Sınavları geçenlere Dernek üyeleri olmaları halinde “Hipnoz ve/Veya Psikoterapi Enstitüsü Derneği” tarafından “Uygulama Yeterlilik Sertifikası” verilecektir.

P R O G R A M

 1. Ay

Hipnozun Tanımı, Mitler ve Yanlış Bilinenler, Hastayı Hazırlama ve Eğitim

Hipnozun Tarihi

Hipnoz Teorileri

Hipnotik Fenomenler ve Potansiyel Faydaları

İndiksüyon Prensipleri

Hipnoz Seviyeleri

Derinleştirme Teknikleri

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

Farklı Hipnotik İndiksüyon Demonstrasyonları

Otohipnoz

Hipnozun Genel Değerlendirilmesi Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

Ego Güçlendirme Metotları,Dolaylı Telkin Teknikleri

Yaş Geriletmesi Teknik ve Prensipleri, İdeamotor İncelemesi

Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Psikosomatik Bozuklukların Hipnozla Tedavisi

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

 1. Ay

Panik Atakta Bütüncül Hipnoterapi

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Bağımlılık Hastalarına Hipnoz

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

Yaş Geriletmesi Teknikleri ve Prensipleri II

Ağrı Kontrolünde Hipnotik Stratejiler

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon I

Alışkanlık Bozukluklarının Hipnozla Tedavisi II

Terapötik Metoforların Yapılandırılması

Hipnoza Hazırlık İndüksiyon Yöntemleri

Hızlı Endüksiyon Teknikleri

Ericsonian Hipnoz

Grup Hipnozuyla Çalışma

Hipnozda Yapılandırma

 1. Ay

Hipnozun Özü

Geleneksel Hipnoz

Hipnotize Edebilirlik-Edilebilirlik

Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

Sözel Kalıplar

Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları, Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

Fobi Tedavisi ve İmajinasyonun Kullanımı Hipnoz Uygulama Cerrahi Hazırlık, Doğum ve Hipnozanestezi

Yanıklar ve Acil Durumlarda Hipnoz

Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

Anestezide Hipnoz Kullanımı, Ameliyatta Hipnoz Kullanımı

Grup Hipnoz Uygulama

Geriatrik Hastalarda Hipnoz

Çocuklarda Hipnoz

Cinsel işlev Bozukluklarında Hipnoz

Hipnozun Genel Değerlendirilmesi Bireysel ve Grup Hipnoz Uygulama

 1. Ay

Hipnotik Duyarlılıkta Kişisel Farklılıklar

Hipnozun Psikopatolojiye Entegrasyonu

Hipnoz Uygulamalarının Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

Hipnoz Kullanımının Strateji ve Teknikleri

Acil Durumlarda Hipnoz Kullanımı

Hipnoz Uygulama

Sözel Kalıplar

Yerleşmiş Telkinlerin Prensipleri

İmajinasyon Görüşleri

Diş Hekimliğinde Hipnozun Genel Uygulaması

Hipnodrama Uygulaması ve Oluşturulması

Grup Hipnotik İndüksiyonu

Hipnoz Uygulama

Sınav ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

0262 653 66 99

0532 267 47 94
basvuru@psikoterapi.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formu nu doldurup göndermeniz rica olunur.

E Ğ İ T İ M Y E R İ

Hipnoz Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285

Darica/Kocaeli/TURKIYE (Istanbul-Kadikoy 30km uzaklıkta)

Tel : 0262 653 6699

Gsm: 0532 267 4794

e-posta: admin@psikoterapi.com

Hipnoz Derneği Logosu
Hipnoz Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
yazan admin admin - 8 Kasım 2017, Çarşamba, 15:25
 

Hipnoz Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı

"Hipnoz Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.11.2017 tarihinde Cuma günü yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 Aralık 2017 Cumartesi tarihinde toplantı yapılacaktır.

Toplantının Günü: 24 Kasım 2017

Toplantı Saati: 18.00

Toplantı Yeri: Bayramoğlu Mah. FSM Cad. No:285 Darıca/KOCAELİ

Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Divanın Oluşturulması

2. Hipnoz Derneği Faaliyet ve Mali Raporunun okunması ve ibra edilmesi.

2. Hipnoz Derneği Tüzük Değişikliği Önerisinin Görüşülmesi

3. Hipnoz Derneği Yeni Yönetim Kurulunun Seçilmesi

4. Dilek ve Temenniler

5 Kapanış

Hipnoz Derneği Logosu
HİPNOZ DERNEĞİ III. Olağan Genel Kurul Duyurusu
yazan admin admin - 25 Ekim 2014, Cumartesi, 17:36
 

hipnozdernegi

HİPNOZ DERNEĞİ
III. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Üyelerimize Duyurulur...

HİPNOZ DERNEĞİ III. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım 2014 Pazar günü saat 18.00’de, Bayramoğlu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 285 Darıca – Kocaeli adresinde yapılacaktır.

30 Kasım 2014 Pazar günü gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 14 Aralık 2014 Pazar günü saat 18.00’ de aynı adreste yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM:

1. Açılış Ve Yoklama,

2. Divan Heyeti Seçimi,

3. Saygı Duruşu Ve İstiklâl Marşı,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

5. Denetleme Kurulunun Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

6. Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

7. Mali Bilançonun Okunması Ve Müzakeresi,

8. Yönetim Ve Denetim Kurullarının Asıl Ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

9. Dilek Ve Öneriler,

10. Kapanış.


Ders Kategorileri


Uluslararası Üyelikler atla

Uluslararası Üyelikler

Hipnoz Derneği, European Society of Hypnosis (ESH) üyesidir.

http://esh-hypnosis.eu/about/constituent-societies/

Takvim atla

Takvim

Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Paz
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 Bugün Salı, 13 Kasım 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Yaklaşan Olaylar atla

Yaklaşan Olaylar

Yakın zamanda olay yok
Psikoterapi Enstitüsü Derneği E-Bülten atla